Civil Rights Movement

Civil Rights Movement

ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႔ Standford တကၠသိုလ္၌ Civil Rights Activists မ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစုတို႔အား လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္ရွင္းမႈႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး သမိုင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရမႈတို႔အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႔ Standford တကၠသိုလ္၌ Civil Rights Activists မ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္-

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=nnhqK2gM3to]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *