Civil Rights Movement

Civil Rights Movement

မေလးရွားႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ The Plight of Rohingyas Conference တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္

The Plight of Rohingyas Conferenceတြင္ Al Jazeera မွ သတင္းေထာက္နဲ႔ အေမးအေျဖ

မေလးရွားႏိုင္ငံ အစၥလာမ့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္ The Plight of Rohingyas Conference တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္

 

The Plight of Rohingyas Conference တြင္ Al Jazeera သတင္းေထာက္ႏွႈ့္ အေမးအေျဖ

The Plight of Rohingyas Conference တြင္ Al Jazeera သတင္းေထာက္ႏွင့္ အေမးအေျဖ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *