Civil Rights Movement

Civil Rights Movement

မြတ္ဆလင္ ၄ ဦးအား ေထာင္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ျခင္း

ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္

မြတ္ဆလင္ ၄ ဦးအား ေထာင္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ျခင္း

ျမန္မာ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္မင္းေထြး၊ ကိုျမင့္သိန္း၊ A ရာမန္၊ ကိုခင္ေမာင္ေရႊ တုိ႔ အား KIA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မႏၱေလး ခရိုင္ တရားရံုးမွ အတင္းအဓမၼနိွပ္စက္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည့္ ခံ၀န္ခ်က္ကိုသာ လုပ္ထံုးနွင့္ဆန္႔က်င္၍အတည္ျပဳျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္-

ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားသည္ တရားခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို လံုး၀ မခံစားရဘဲ တရားဥပေဒ အရ ခုခံေခ်ပပုိင္ခြင့္လည္း မရွိပါလ်က္ စစ္ေၾကာေရး စခန္းတြင္ အတင္း အဓမၼ နိွပ္စက္ လက္မွတ္ထိုး ခိုင္းသည့္ ခံ၀န္ခ်က္ကိုသာ လုပ္ထံုးႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အတည္ျပဳျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူ ၄ ဦး အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဆက္သြယ္ခဲ့လွ်င္လည္း- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ သည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရျခင္းတို႔ အတြက္ အျခားေသာ တရားခံ မ်ားစြာ ရွိေနေပသည္။ အဆိုးပါ ပုဂၢိဳလ္ ၄ ဦးထက္ ပို၍ ျပင္းထန္ေသာ (ဥပေဒ ကို က်ဴးလြန္ေသာ) ျပစ္မႈေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနေပသည္။ သို႔ေသာ္- ထို သမိုင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ျပစ္မႈ စီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ – အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးအား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွာ တစ္ဘက္သပ္ ဖိႏွိပ္ ရန္လို မုန္းတီး လြန္းေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။

ဤသုိ႔ ဥပေဒ ကို ထင္သလို အသံုးျပဳ၍ မတရားသျဖင့္ လက္လြတ္စပယ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွာ- ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားေၾကာင့္  ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights အဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔ က်င့္သံုးေနသည့္ ေပၚလစီမ်ားအား အလွ်င္အျမန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ Civil Rights အဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။

                 ေနဇန္းဘိုင္
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement (Thailand)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *