Civil Rights Movement

Civil Rights Movement

Genocide တရားခံမ်ားကို အေရးယူေတာ့မည္ဟု ဦးေဌးလြင္ဦး ေျပာ

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=IpB4kX9XiXI]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *