လူသားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားခ်စ္ခင္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထြန္းကားလာရန္-

လူသားတို႔၏ လူ႔တန္ဘိုး အရင္းအျမစ္တို႔အား လူသားခ်င္း နားလည္လက္ခံေစရန္-

သာယာေအးခ်မ္းေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ၿမိဳ႔႔ ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု အျဖစ္ ထူေထာင္ေစလိုေသာ မ်ိုးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာရန္-