(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္း မ်ိဳးႏြယ္နည္းမ်ား မဟူ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ခြဲ၊ အသားေရာင္ လိင္ မျခား တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရေစရမည္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမ်ိဳးတံုးသုတ္သင္မႈ ဘာသာေရးခြဲျခား ဆက္ဆံမႈတို႔အား ရပ္တန္းက ရပ္သြားေစရန္ တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

(၃) ျမန္မာျပည္ဘြား (ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ) မ်ိဳးဆက္တို႔အား လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္ဆိုးတို႔အား နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္။

(၄) သမိုင္းေဖ်ာက္ လူမ်ိဳးတံုးသုတ္သင္ခံေနရေသာ လူမ်ိဳးစု (အထူးသျဖင့္ ယခု အခ်ိန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစု)တို႔ အတြက္ –

(က) ၎တို႔အား စိတ္အား မငယ္ရေစရန္  စိတ္ဓါတ္အားေပးစာမ်ား ေဟာေျပာျခင္း-

(ခ) ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လူမ်ိဳးတံုးသုတ္သင္မႈအား ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ ကမၻာ့ ၾသဇာရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကမၻာ့အတုိင္းအတာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အခြင့္အေရး အဖြဲ႔မ်ား၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းတြင္ ကာကြယ္တားဆီးေသာ ပညာရွင္မ်ား ျဖင့္ ပူးေပါင္းလွ်က္- လူမ်ိဳးတံုးသုတ္သင္မႈ၊ လူမ်ိဳးေဖ်ာက္မႈတို႔မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။