ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔အား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။