အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ အုပ္စုမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ အုပ္စုမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၇ ခု မတ္လ ၂၆ ရက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား က်ဴးလြန္မႈ အပါအ၀င္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လူနည္းစုမ်ား၊ အာဏာမဲ့မ်ား၊ လူ႔အခြင့္ေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အၾကမ္းဖက္ ရာဇ၀တ္ေကာင္ မ်ား၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ “ႏိုင္ငံတကာ မႈခင္း အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္” ဖြဲ႔စည္း႐န္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္အား ကန္႔ကြက္၊ ဟန္႔တား၊ တားဆီး၊ ပိတ္ပင္ သည့္ မည္သည့္ အဖြဲ႔၊ မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္ အာဏာပိုင္၊ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights Movement မွ အၾကမ္းဖက္ ကမၻာ့ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ “ႏို္င္ငံတကာ

» Read more

မြတ္ဆလင္ ၄ ဦးအား ေထာင္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ျခင္း

ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ မြတ္ဆလင္ ၄ ဦးအား ေထာင္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ျခင္း ျမန္မာ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္မင္းေထြး၊ ကိုျမင့္သိန္း၊ A ရာမန္၊ ကိုခင္ေမာင္ေရႊ တုိ႔ အား KIA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မႏၱေလး ခရိုင္ တရားရံုးမွ အတင္းအဓမၼနိွပ္စက္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည့္ ခံ၀န္ခ်က္ကိုသာ လုပ္ထံုးနွင့္ဆန္႔က်င္၍အတည္ျပဳျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္- ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားသည္ တရားခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို လံုး၀ မခံစားရဘဲ တရားဥပေဒ အရ ခုခံေခ်ပပုိင္ခြင့္လည္း မရွိပါလ်က္ စစ္ေၾကာေရး စခန္းတြင္ အတင္း အဓမၼ နိွပ္စက္ လက္မွတ္ထိုး ခိုင္းသည့္ ခံ၀န္ခ်က္ကိုသာ လုပ္ထံုးႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အတည္ျပဳျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

» Read more