သင္ေျပာလိုေသာ အေၾကာင္းအရာတို႔အား message ေနရာတြင္ ေရးပါ။