အမတ္

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းလာရင္- ကိုယ္စားျပဳ အမတ္ဆိုတာ လိုလာမွာပါပဲ- လူထုဟာ အမတ္ကို ေရြးခ်ယ္တတ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ္ေျပာခ်င္တဲ့ စကားကို – (၁) လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေျပာမယ့္သူ-(၂) ေျပာရဲသူ (၃) တိုတုတ္ရွင္းလင္းစြာ ေျပာတတ္သူ (၄)...

Read More