မြတ္ဆလင္ ၄ ဦးအား ေထာင္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ျခင္း

ေန႔စြဲ၊ ၂၀၁၆ ခု ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္

မြတ္ဆလင္ ၄ ဦးအား ေထာင္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်ျခင္းအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ျခင္း

ျမန္မာ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကိုေဇာ္မင္းေထြး၊ ကိုျမင့္သိန္း၊ A ရာမန္၊ ကိုခင္ေမာင္ေရႊ တုိ႔ အား KIA ႏွင့္ ဆက္သြယ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ မႏၱေလး ခရိုင္ တရားရံုးမွ အတင္းအဓမၼနိွပ္စက္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည့္ ခံ၀န္ခ်က္ကိုသာ လုပ္ထံုးနွင့္ဆန္႔က်င္၍အတည္ျပဳျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္-

ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားသည္ တရားခံမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို လံုး၀ မခံစားရဘဲ တရားဥပေဒ အရ ခုခံေခ်ပပုိင္ခြင့္လည္း မရွိပါလ်က္ စစ္ေၾကာေရး စခန္းတြင္ အတင္း အဓမၼ နိွပ္စက္ လက္မွတ္ထိုး ခိုင္းသည့္ ခံ၀န္ခ်က္ကိုသာ လုပ္ထံုးႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ အတည္ျပဳျပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရသူ ၄ ဦး အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ဆက္သြယ္ခဲ့လွ်င္လည္း- ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ သည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံရျခင္းတို႔ အတြက္ အျခားေသာ တရားခံ မ်ားစြာ ရွိေနေပသည္။ အဆိုးပါ ပုဂၢိဳလ္ ၄ ဦးထက္ ပို၍ ျပင္းထန္ေသာ (ဥပေဒ ကို က်ဴးလြန္ေသာ) ျပစ္မႈေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနေပသည္။ သို႔ေသာ္- ထို သမိုင္းႏွင့္ ခ်ီေသာ ျပစ္မႈ စီရင္ထံုးမ်ားႏွင့္ မတူညီဘဲ – အဆုိပါ ပုဂၢိဳလ္ေလးဦးအား ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမွာ တစ္ဘက္သပ္ ဖိႏွိပ္ ရန္လို မုန္းတီး လြန္းေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွသည္။

ဤသုိ႔ ဥပေဒ ကို ထင္သလို အသံုးျပဳ၍ မတရားသျဖင့္ လက္လြတ္စပယ္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမွာ- ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရားေၾကာင့္  ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Civil Rights အဖြဲ႔မွ သတ္မွတ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မိမိတို႔ က်င့္သံုးေနသည့္ ေပၚလစီမ်ားအား အလွ်င္အျမန္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ Civil Rights အဖြဲ႔မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။

                 ေနဇန္းဘိုင္
ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈ တာ၀န္ခံ
Civil Rights Movement (Thailand)