ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႔ Standford တကၠသိုလ္၌ Civil Rights Activists မ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစုတို႔အား လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္ရွင္းမႈႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး သမိုင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံရမႈတို႔အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယား ျပည္နယ္၊ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႔ Standford တကၠသိုလ္၌ Civil Rights Activists မ်ားမွ ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္-
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=nnhqK2gM3to]