ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

ႏိုင္ငံေတာ္၏လုံၿခဳံေရး တပ္စခန္းတို႔အား ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔က တစ္ၿပိဳင္တည္း တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈ အေပၚ အေၾကာင္းျပဳ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးသြားသူတို႔ကို ျပန္လည္ လက္ခံရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကနဦးအစကတည္းက သေဘာတူလက္ခံၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မရွိ၍သာ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္ လက္ခံရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္ သူတို႔၏ လုံၿခဳံေရးအပါအဝင္ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ စိုးရိမ္သည္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဤျပစ္တင္ေဝဖန္မႈတို႔ ရပ္တန္႔ရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယခုအခါ ပို၍ပို၍ ေပၚလြင္ ထင္ရွားလာၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ တို႔အား ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွစ္ရပ္ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔က တရားဝင္ အၿပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွစ္ရပ္မွာ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုလသမဂၢႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ အစဥ္ အလာသည္ သမိုင္းသက္ေသထူၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ေသာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၂၃၀၀၀၀ ခန္႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံခဲ့ျခင္းသည္ မျငင္းႏိုင္ေသာ သမိုင္းအခ်က္အလက္မွန္ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္လက္ခံ၍ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းမ်ား ဆန္းစစ္ျခင္း အပါအဝင္ အသိုင္းအဝိုင္း အားလုံးအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး စီမံကိန္း အဆင့္ဆင့္ တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံးက ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို အေထာက္အပံ့ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာ မင္းႀကီး႐ုံးသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ေရးကို အေျခခံေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ႏွင့္ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္သည္လည္း အသိုင္းအဝိုင္း မ်ားၾကား လူမႈသဟဇာတျဖစ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို အေျခခံလ်က္ ျပန္လည္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲႏိုင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို အေထာက္အပံ့ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူတို႔အား ျပန္လည္လက္ခံ ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဘက္စုံႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ကို ဤမၽွ အထင္အရွားျမင္ေတြ႕ေနရပါလ်က္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈခုံ႐ုံး (ICC) ၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဇာတူးဘင္ဆူဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနသည္ကို နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ရပါေၾကာင္း ေလးနက္စြာ တင္ျပအပ္ပါသည္။ ။
Source by : https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/photos/a.328140600647146.1073741828.318455204949019/1565355226925671/?type=3